Entity Logo
Jamr & Hattab Restaurant - Abu Dhabi - Bani Yas
Papaya Juice

Papaya Juice

Variants

Papaya Juice Cup

15 AED

Papaya Juice 1.5Ltr

35 AED