Entity Logo
Jamr & Hattab Restaurants-Bani Yas East 11-Abu Dhabi
Safaiyh Shamiyah

Safaiyh Shamiyah

Variants

Safiyha Meat Dibs

4 AED

Safiyha Meat Cheese

4 AED

Safiyha Pizza

3 AED

Safiyha Akawi Cheese

3 AED

Safiyha Akawi Cheese Zatar

3 AED

Safiyha Zatar

3 AED

Safiyha Mohamra Cheese

3 AED