Entity Logo
Jamr & Hattab Restaurants-Bani Yas East 11-Abu Dhabi
Papaya Juice

Papaya Juice

Variants

Papaya Juice Cup

15 AED

Papaya Juice 1.5Ltr

35 AED